VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van ons evenals op de uitvoering daarvan en dit zowel voor, tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard. Onze offertes gelden uitsluitend onder voorbehoud van beschikbaarheid van het nodige transportmaterieel en/of onze onderaannemers en/of de derden aan wie wij het transport normaal zouden toevertrouwen alsook van de nodige beschikbaarheid van opslagruimte.

2. De in de onze bestelbon of offerte weergegeven prijzen zijn vermeld in euro en exclusief B.T.W. die steeds ten laste valt van de opdrachtgever. Bijkomende prestaties of prestaties ingevolge abnormale omstandigheden of moeilijkheden, al dan niet voorzienbaar, geven ons het recht om hiervoor een bijkomende vergoeding aan te rekenen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen exclusief alle kosten, lasten, taksen of rechten die door de overheid of andere instanties gevorderd worden voor de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of deze bij de sluiting van de overeenkomst al gekend waren. De prijzen blijven geldig gedurende de termijn vermeld in de offerte. Bij gebreke hiervan blijven ze 14 dagen geldig. Wanneer zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen in de kostprijsfactoren voordoen, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Wij zullen de opdrachtgever van eventuele prijsverhogingen schriftelijk op de hoogte stellen. Op al onze prijzen is minstens de ITLB-kostprijsindex van toepassing.

3. Opdrachten dienen schriftelijk gegeven te worden. Telefonische opdrachten worden pas definitief na schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever en mits onze uitdrukkelijke aanvaarding. Opdrachten dienen zo volledig mogelijk te zijn met minimum volgende gegevens : type goederen, omschrijving van aard van de goederen, douanestatus, correcte adresgegevens van plaats van afhaling en levering, gewicht, aantal colli, gewenste datum van afhaling en levering en eventuele bijkomende instructies. De opdrachtgever is steeds verplicht tijdig alle documenten bij de vracht te voegen, die krachtens wettelijke of reglementaire beschikkingen die goederen moeten vergezellen,. De niet of niet-tijdige overmaking van de nodige documenten zal leiden tot de ontheffing van onze aansprakelijkheid, waarbij de opdrachtgever ons zal vrijwaren, onverminderd de mogelijkheden om de vracht te weigeren of om schadevergoeding te vragen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige opgave van informatie op de vervoersdocumenten, waaronder onder andere de juiste hoeveelheid en het juiste gewicht. Alle kosten, aansprakelijkheden en schade welke hieruit kunnen voortvloeien, vallen uitsluitend ten laste van de opdrachtgever, bij wie ze kunnen worden verhaald. In geval van vervoer van gevaarlijke goederen dienen wij vooraf alle informatie te ontvangen van de opdrachtgever zodat de omschrijving op de (E-) CMR e.a. documenten conform zijn aan het ADR-verdrag.

4. Wij verbinden ons ertoe de goederen te vervoeren van de overeengekomen laadplaats tot de overeengekomen losplaats. De verantwoordelijkheid voor de lading/lossing van de te vervoeren goederen alsook de veilige toegang hiertoe ligt uitsluitend bij de afzender, geadresseerde en/of opdrachtgever. Wij zijn niet gehouden tot een voorafgaand onderzoek van de laad- en losplaats en dergelijk voorafgaandelijk onderzoek, indien het niettemin plaatsvindt, bevrijdt de opdrachtgever niet van zijn aansprakelijkheid in verband met de slechte staat van de laad- of losplaats. Wanneer laden of lossen aan ons of onze chauffeur wordt gevraagd, gebeurt dit volledig onder het gezag, controle en verantwoordelijkheid van de afzender, geadresseerde en/of opdrachtgever. Wij wijzen elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, en/of tijdens lading en lossing af.

5. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor een aan de te verzenden goederen aangepaste verpakking, inbinding en etikettering zodat deze veilig kunnen worden vervoerd. Dit geldt ook in geval van retourvracht. Tevens staat de opdrachtgever in voor hijs‐, aanslag‐ en sjorpunten die voldoende stevig, duurzaam en praktisch zijn voor de behandeling, het transport en de opslag. De te vervoeren goederen worden ontvangen in de staat waarin ze zich bevinden. Wij zijn slechts gehouden de goederen na te kijken op uiterlijk manifest zichtbare gebreken. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de inwendige staat of verborgen non-conformiteit van de te vervoeren goederen, ook al wordt het tegendeel vermeld in de transportopdracht van de opdrachtgever. Het vervoer van breekbare, kostbare of risicogoederen (zonder exhaustief te zijn o.a. juwelen, geld, antiquiteiten, wapens, vuurwerk, explosieven, waardepapieren, hoogtechnologische producten, accijnsgoederen waaronder sigaretten, alcohol, enz.) wordt door ons niet uitgevoerd, behoudens uitdrukkelijke overeenkomst. Dergelijk transport wordt enkel aanvaard op risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden om deze goederen zelf en afdoende te verzekeren en ons het bewijs hiervan te bezorgen. Ter zake geldt artikel 13 van deze voorwaarden.

6. Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de belading en lossing gebeurt door de afzender, resp. de geadresseerde. In de mate dat de chauffeur door de afzender of de geadresseerde verzocht wordt om deze daden te stellen, gebeurt dit onder uitdrukkelijk toezicht, controle en verantwoordelijkheid van de afzender, resp. de geadresseerde. De vervoerder draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, en/of tijdens belading en lossing. Wij zullen de stuwing van de goederen uitvoeren indien nodig en mogelijk. De afzender, geadresseerde en/of opdrachtgever dient zeer precieze informatie en instructies te geven conform de geldende wetgeving in functie van het traject, dit volgens de strengst geldende normen op dit traject. Tevens dient de afzender, geadresseerde en/of opdrachtgever bijstand te verlenen over de wijze van stuwing van de te vervoeren goederen. Specifieke stuwingsmaterialen dienen te worden voorzien door de opdrachtgever.

7. De ondertekening van de vrachtbrief door de verlader, het kaaipersoneel of de commissionair-expediteur bindt de afzender. De bestemmeling is gebonden indien de ondertekening gebeurt door de stuwadoors, de goederenbehandelaars of het kaaipersoneel op bestemming. Ingeval van weigering van goederen door de geadresseerde blijft de vrachtprijs onverminderd verschuldigd. Ingeval de afzender ons verplicht alsnog andere goederen te halen, is de vrachtprijs voor deze extra rit onverminderd verschuldigd. Indien tijdens de aflevering de geadresseerde niet aanwezig is, zullen wij aan de afzender instructies vragen om het te leveren goed ter plaatse te lossen, waarna de aflevering door ons gecommuniceerd wordt aan de geadresseerde, afzender en/of opdrachtgever. De geadresseerde wordt geacht deze aflevering zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

8. Behoudens ingeval de afzender uitdrukkelijk aan de vervoerder heeft gevraagd om het brutogewicht van de lading te controleren zal de opdrachtgever in geval van overlading van ons voertuig (op de assen of op het totaalgewicht), alle daaruit voortvloeiende economische schade (inclusief boetes, gerechtskosten, enz.) en/of schade aan het voertuig aan ons vergoeden. Kosten van een gevraagd onderzoek zullen in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

9. Wij zullen de goederen op de laadplaats ophalen en op de losplaats afleveren binnen de opgegeven leveringstermijnen, in overeenstemming met de relevante bepalingen van het CMR-verdrag. Zowel bij immobilisatietijden als bij laad- en lostijden wordt er 15 minuten voor onze rekening genomen, behoudens anders vermeld in de overeenkomst. Overige supplementaire immobilisatie, laad- en lostijden zijn ten laste van de opdrachtgever. Voor de vervulling van de douaneformaliteiten handelen wij uitsluitend als lasthebber van de opdrachtgever. Abnormale wachttijden bij de douane tengevolge van o.m. onvoorziene stakingsacties of te wijten aan de afwezigheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid van de vrachtbrief of bescheiden allerhande geven recht op een prijstoeslag.

10. Wanneer de opdrachtgever foutief handelt bij de totstandkoming van de overeenkomst of bij de uitvoering van de overeenkomst, en onder meer wanneer de opdrachtgever niet voldoet aan alle vereisten aan hem gesteld door de contractuele documenten en/of de handelsgebruiken, waarbij de lichtste fout in aanmerking komt, hebben wij het recht om onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling een einde te stellen aan de overeenkomst of een onderdeel ervan (bv. een specifieke goederenbehandeling‐, opslag‐ en/of transportopdracht). Alle kosten en schade als gevolg van deze beëindiging zullen worden gedragen door de opdrachtgever. Dergelijke beëindiging geeft de opdrachtgever geen enkel recht op vergoeding. Indien de overeenkomst wordt beëindigd zoals hiervoor omschreven, hebben wij van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een forfaitaire schadevergoeding van 30 % van de prijs bepaald in de beëindigde overeenkomst, onverminderd ons recht op een hogere schadevergoeding.

11. Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever zal deze steeds alle reeds door ons gemaakte kosten integraal vergoeden. Indien de opdrachtgever een opdracht annuleert op de werkdag vóór de dag waarop de goederen zouden worden opgeladen, op deze dag zelf, of op enige kalenderdag tussen beide dagen, zijn wij gerechtigd op een bijkomende vergoeding t.b.v. 50% van de totale prijs. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert wanneer wij reeds onderweg zijn naar de laadplaats of wanneer de goederen reeds opgeladen werden, is de volledige vrachtprijs verschuldigd. Deze vergoedingen zijn verschuldigd onverminderd ons recht om de gehele werkelijke schade vergoed te krijgen door de opdrachtgever.

12. De opdrachtgever blijft steeds zelf verantwoordelijk voor de deugdelijke, tijdige en volledige uitvoering van zijn verbintenissen volgens de overeenkomst, de contractuele documenten en de toepasselijke wet‐ en regelgeving, zowel ten aanzien van ons als ten aanzien van derden. De opdrachtgever vergoedt integraal de volledige schade, winstderving en alle overige nadelige gevolgen, voorzienbaar of onvoorzienbaar, die wij of derden ondergaan of ondervinden en die rechtstreeks of onrechtstreeks gegrond zijn op fouten, vertragingen en overige contractuele wanprestaties toerekenbaar aan de opdrachtgever. De opdrachtgever dient ons te vrijwaren voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen indien de goederen, de behandeling of het vervoer van de goederen schade berokkenen aan derden, aan ons of aan onze aangestelden. De opdrachtgever garandeert de correctheid, de accuraatheid en de volledigheid van de door hem verstrekte informatie. Hij zal aldus onbeperkt aansprakelijk zijn voor alle schade, veroorzaakt door de niet‐correctheid, niet‐accuraatheid of onvolledigheid van de door hem verstrekte informatie. Indien wij door derden worden aangesproken voor zaken die verband kunnen houden met de goederen, de behandeling of het transport van de goederen, zal de opdrachtgever op eerste verzoek als partij vrijwillig tussenkomen in het geding, ongeacht of dit geding aanhangig is voor een rechtbank of (een) arbiter(s), en dit zelfs indien reeds een procedure tussen ons en de opdrachtgever loopt.

13. Elke transport- of andere opdracht i.v.m. opslag en behandeling van goederen wordt afgesloten conform de dwingende bepalingen van het CMR-Verdrag en de bepalingen hierin nopens de aansprakelijkheid van de vervoerder. Wij exonereren ons voor elke andere aansprakelijkheid behalve deze onder C.M.R.- en deze onder andere, dwingende regelgeving. Wij kunnen enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van een bewezen fout van ons of onze aangestelden. Wij zijn bevrijd van elke aansprakelijkheid in geval van overmacht, hinder of schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door storm, mist, blikseminslag, overstroming, hoog of laag water, vorst, bevriezing, ijsgang, (gevaar van) (burger)oorlog, overheidsmaatregelen, oproer, sabotage, staking, lock‐out, stoornissen in het verkeer, gebrek aan arbeidskrachten, quarantaine, ziekte van bedieningspersoneel, brand, explosie, verzakking, instorting, wateroverlast, sluiting der of oponthoud bij grensposten, oponthoud in stations of toldiensten e.d., onvoorzienbare defecten aan de vervoersmiddelen, diefstal, vandalisme en daden van derden. Onze aansprakelijkheid alsook deze van onze aangestelden en onderaannemers, zowel qua aard als qua omvang, is in elk geval ten allen tijde beperkt tot de limieten van de dekking van onze aansprakelijkheidsverzekering en deze van onze onderaannemers alsook de limieten voorzien in de toepasselijke wetgeving, waarbij de laagste van deze limieten toepasselijk is. Elke klacht of vordering, van welke aard ook, dient op straffe van onontvankelijkheid binnen de zeven kalenderdagen schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt te worden, en dit onverminderd de voor ons gunstigere wettelijke en conventionele regels betreffende verjaring, verval van de vordering en termijnen van protest. Wij en onze onderaannemers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade anders dan aan de goederen zelf. In alle geval is onze aansprakelijkheid en deze van onze onderaannemers uitgesloten voor alle indirecte of immateriële schade, zoals maar niet beperkt tot gederfde inkomsten, gederfde winst en gevolgschade.

14. De opdrachtgever is gehouden tot de betaling van de vraagprijs. Alle facturen zijn behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding volledig en zonder recht tot inhouding van waarborgen contant betaalbaar op de firma. Betalingen aan tussenpersonen worden als niet-bestaande beschouwd. Ingeval van niet betaling van de factuur op haar vervaldatum is vanaf de vervaldag en zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege een intrest verschuldigd op het openstaande factuurbedrag gelijk aan de intrestvoet zoals bepaald door de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Ook is door het enkel feit van de niet betaling van een factuur op haar vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitair schadebeding verschuldigd t.b.v. 10 % op het factuurbedrag en dit met een minimum van € 125 en een maximum van € 2.500. Indien wij ons ingevolge betalingsachterstand en/of andere betwistingen te wijten aan de opdrachtgever in rechte dienen te wenden zijn de invorderings- en andere gerechtskosten, met inbegrip van de kosten van een advocaat, ten laste van de opdrachtgever. Deze kosten worden minimaal begroot op 10 % van het in het geding zijnde bedrag.

15. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldatum worden onmiddellijk alle andere verschuldigde sommen eisbaar en behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of nog niet uitgevoerde gedeelte en zonder dat de opdrachtgever over enig verhaal kan beschikken.

16. De opdrachtgever verleent ons een conventioneel retentierecht op alle goederen die zij naar aanleiding van transport- of andere opdrachten (zoals opslag en behandeling van goederen) aan ons aanbieden en dit tot de betaling van alle achterstallige bedragen dewelke de opdrachtgever nog aan ons verschuldigd is, zelfs al hebben deze bedragen een andere oorzaak dan de gegeven opdracht. Het retentierecht wordt beheerst door de bepalingen betreffende het handelspand. Er is geen compensatie mogelijk tussen onze facturen en welkdanige vordering die de opdrachtgever op ons zou hebben.

17. De persoonsgegevens die door de opdrachtgever worden meegedeeld, worden door ons verwerkt om de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en het beheer van de klanten toe te laten. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij hiervoor de expliciete toestemming werd verleend of in geval van mededeling aan technische/logistieke dienstverleners om de levering van de goederen toe te laten. De opdrachtgever beschikt (in bepaalde gevallen) over een recht op inzage, verbetering, wissen van gegevens, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid, beperking en verzet. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door middel van een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek (met een kopie van de identiteitskaart). Indien de opdrachtgever van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een inbreuk zou uitmaken, heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). De integrale privacyverklaring kan geraadpleegd worden op www.wimclaes.be.

18. De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en van deze voorwaarden in hun geheel niet in het gedrang.

19. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing en alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de bevoegde Rechtbank van het arrondissement Limburg, afdeling Hasselt. Deze bevoegdheid is exclusief, behalve voor vorderingen die onder toepassing van het CMR-verdrag zouden vallen.

Voorwaarden warehousing

20. Bovenvermelde voorwaarden zijn integraal van toepassing op onze diensten die betrekking hebben op de opslag en behandeling van goederen in onze magazijnen. Volgende voorwaarden zijn eveneens van toepassing op deze diensten. Ingeval van enige tegenstrijdigheid met onze algemene voorwaarden, primeren de voorwaarden m.b.t de diensten voor de opslag en behandeling van goederen op de algemene voorwaarden. De verwijzing naar de in deze specifieke voorwaarden vermelde overeenkomst betreft de logistieke dienstverleningsovereenkomst.

21. Voor de opslag en/of behandeling van goederen is de opdrachtgever gehouden alle gegevens met betrekking tot de goederen aan ons over te maken en dit vóór de opslag of bij het toevoegen van nieuwe goederen. Deze informatie omvat, zonder exhaustief te zijn : het aantal goederen, de aard van de goederen, de veiligheidsinformatiebladen (MSDS), de kwalificatie van de goederen qua opslag, alle andere relevante informatie en toepasselijke regelgeving. De opdrachtgever zal ons onverwijld informeren over alle wijzigingen die zich voordoen tijdens de opslag en/of behandeling. Wij hebben het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de hierboven genoemde verplichtingen heeft voldaan. Voor zover door het niet-tijdig, dan wel niet behoorlijk ter beschikking stellen van de overeengekomen goederen, van gegevens en/of bescheiden, de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd, dan wel niet naar behoren kan worden uitgevoerd, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten en schade voor rekening van de opdrachtgever.

22. De goederen dienen tijdig op de overeengekomen plaats, tijd en wijze aan ons ter beschikking te worden gesteld, waarbij de goederen voldoende en doelmatig zijn verpakt en gemerkt, in overeenstemming met de aard van de goederen, en enerzijds zodanig verpakt dat zij geschikt zijn voor de voorziene opslag en vereiste behandeling onder normale omstandigheden en anderzijds geen gevaar opleveren voor onze medewerkers en/of schade/gevaar kunnen opleveren voor derden.

23. Bij aankomst van het transport in onze magazijnen zullen wij de goederen inspecteren op zichtbare schade en de bedragen vergelijken met de gegevens op de CMR-vrachtbrief. Wij hebben het recht eventuele reserveringen op de CMR-vrachtbrief te maken of opmerkingen door te geven aan de opdrachtgever.

24. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot een tussen partijen nader overeen te komen bedrag per kilogram, per gebeurtenis en per jaar, tenzij de schade is veroorzaakt door een ontegensprekelijk bewezen opzettelijke fout in onze hoofde. Indien geen plafond van aansprakelijkheid is overeengekomen in de overeenkomst, dan geldt een maximum bedrag van 8,33 speciale trekkingsrechten (S.T.R.) per kilogram verloren of beschadigde goederen met het absoluut maximum van 25.000 euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak, alsmede een maximum van 100.000 euro per jaar.

25. Wij verbinden ons ertoe om samen met de opdrachtgever de eventuele schade, verliezen en/of stockverschillen éénmaal per jaar te evalueren. In geval van een positief verschil is er geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele negatieve verschillen en eventuele positieve verschillen worden tegen elkaar weggeboekt. In geval van een negatief verschil is geen schadevergoeding verschuldigd, indien dit verschil kleiner is dan een tussen partijen nader overeen te komen percentage van het totale jaarvolume. Bij gebreke aan een nader overeen te komen bedrag, geldt een percentage van 1 % van het totale jaarvolume dat het onderwerp is van de overeenkomst. Onder jaarvolume wordt hier verstaan de som van de inkomende, uitgaande en behandelde hoeveelheden goederen in het kader van een gesloten overeenkomst. In het geval dat het overeengekomen percentage toch zal overschreden worden zullen wij aan de opdrachtgever een schadevergoeding betalen die gelijk is aan de door opdrachtgever te bewijzen aankomstwaarde van de desbetreffende stockverschillen boven het overeengekomen percentage. De aansprakelijkheid voor stockverschillen is beperkt zoals voorzien in artikel 24. Onder aankomstwaarde wordt verstaan de kostprijs van de productie of aanschafwaarde verhoogd met de transportkost tot inontvangstname door ons.

26. De opdrachtgever verbindt er zich toe om op zijn kosten de goederen te verzekeren tegen alle risico’s. De opdrachtgever doet afstand van verhaal ten voordele van ons voor schade ingevolge diefstal door een derde, storm, waterschade, natuurrampen en de zogenaamde FLEXA – risico’s (brand, ontploffing, bliksem en botsing van luchtvaartuigen ). De opdrachtgever aanvaardt dat hij in geen geval ons aansprakelijk kan stellen voor deze risico’s, noch voor de schade die hierdoor zou ontstaan. Tevens aanvaardt de opdrachtgever dat hij, in het geval waarin hij zou nalaten om bij zijn verzekeraar afstand van verhaal ten voordele van ons te bedingen, hij ons zal vrijwaren voor iedere aanspraak die door de verzekeraar of een derde gemaakt wordt ingevolge een schadegeval. De opdrachtgever zal ook zelf instaan voor de opruiming en verwijdering van de beschadigde goederen.

27. Alle vorderingen waartoe deze overeenkomst aanleiding geeft, met inbegrip van deze die voortvloeien uit een remboursbeding, verjaren door verloop van één jaar vanaf de dag volgend op degene waarop de opdrachtgever kennis heeft of zou moeten hebben van het feit of voorval dat tot de vordering aanleiding geeft. Op straffe van verval dient elke vordering schriftelijk gemeld te worden: de vordering met betrekking tot zichtbare schade onmiddellijk na aflevering, en elke vordering tot onzichtbare schade binnen een termijn van 7 werkdagen na aflevering,.

28. Bij beëindiging van onze diensten zal de opdrachtgever de zich nog bij ons bevindende goederen uiterlijk op de laatste werkdag van de overeenkomst in ontvangst nemen, en dat na betaling van al hetgeen verschuldigd is of zal worden. Indien de goederen niet tijdig worden opgehaald door de opdrachtgever, zal de verdere opslag worden aangerekend aan een hoger tarief, behoudens het recht om na ingebrekestelling de goederen op kosten van de opdrachtgever te verwijderen.